chain bridge.png

Get Airdrops after installing the Chain Bridge wallet

安装Chainbridge钱包APP,领取空投

체인브릿지 지갑을 설치하고 에어드랍 받으세요

구글.png
애플.png
2.png
an.png